Nauka

Tutaj znajdziesz informacje o moich badaniach naukowych…

Moje zainteresowania naukowe

Zarządzanie zasobami ludzkimi w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, w tym:

 • kształtowanie stanu i struktury zatrudnienia,
 • procesy doboru i kierowania,
 • procesy szkolenia i oceniania personelu,
 • procesy zarządzania kompetencjami zawodowymi pracowników,
 • tworzenie i projektowanie pracy (Job crafting).

Moja praca naukowa

Mój dorobek naukowy wpisuje się w dziedzinę nauk społecznych, dyscyplinę: nauki o zarządzaniu i jakości. Specjalizuje się w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Jestem ekspertem European Commission, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Narodowego Programu Foresight Polska 2020, recenzentem prac habilitacyjnych, doktorskich, dyplomowych i monografii (ORCID ID 0000-0003-3038-6859ResearchGate.net; Sciprofiles.com).

Moja edukacja

 • Przewód habilitacyjny w Wydziale Strategiczno-Obronnym Akademii Obrony Narodowej w Warszawie (doktor habilitowany – 2004).
 • Zaoczne Podyplomowe Studia Służby Zagranicznej w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie (2000).
 • Studia doktoranckie w Akademii Obrony Narodowej (Instytut Nauk Humanistycznych) w Warszawie (doktor -1998).
 • Studia magisterskie w Uniwersytecie Gdańskim (magister politologii – 1993).
 • Wyższe studia zawodowe w Wyższej Oficerskiej Szkole Radiotechnicznej w Jeleniej Górze (w zakresie nauk społeczno-politycznych – 1988).
 • Policealne Studium Oświaty i Kultury Dorosłych w Warszawie (instruktor kulturalno-wychowawczy o specjalności organizacja pracy kulturalno-oświatowej – 1988).

Byłem uczestnikiem wielu konferencji naukowych

Poniżej przedstawione są liczne certyfikaty uczestnictwa: