Monografie

Successful Management in Crunch Time

J.S. Kardas, A. Świrska (scientific editing), Successful Management in Crunch Time, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities Publishing House, Siedlce 2014, ss. 312. INBN 978-83-7051-752-6. As year…

Funkcja motywowania

J.S. Kardas, E. Bombiak (red.), Funkcja motywowania w zarządzaniu współczesnymi organizacjami, Wydawnictwo UP-H, Siedlce 2014, ISBN 978-83-7051-736-6. Pod względem etymologicznym motywacja jest powiązana z energią, pobudzeniem do działania,…

Zarządzanie kapitałem

J.S. Kardas (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim w warunkach niestabilności otoczenia, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2014, ISBN 978-83-64437-18-2. Niestabilność otoczenia wymusza na organizacji nieustanne reagowanie na jego zmiany. Zarządzanie…

Ekonomika rosyjska

Я.С. Кардас, Ежегодный анализ функционирования и развития персонала как элемент системы оценки деятельности организации, Научно-теоретический журнал Вестник БрГТУ Экономика 3(81) 2013, Брест 2013, с. 5-9. ISSN 1818-1112. (Artykuł…

Business Development Opportunities

J.S. Kardas, J. Brodowska-Szewczuk (scientific editing), Business Development Opportunities, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities Publishing House, Siedlce 2013, ss. 222. Monographs No 146. ISSN 2083-4179. Organizational…

Efficiency in Business

J.S. Kardas, Determinants of Employee Development and Career in a Company, [w:] Efficiency in Business, scientific editing J.S. Kardas, J. Brodowska-Szewczuk, Publishing House of Siedlce University of Natural Sciences…

Human Resources

J.S. Kardas, Employee Recruitment and Profesional Competence Assessment in the Process of Selecting Employees, [w:] Human Resources. Their Use and Development, scientific editing G. O’Sullivan, H. Wyrębek, Wydawnictwo Studio Emka,…

Przeobrażenia i wsparcie

J.S. Kardas (red.), Przeobrażenia i wsparcie procesów zarządzania ludźmi, Wyd. Studio Emka, Warszawa 2012, ss. 285. ISBN 978-83-62304—57-8. Podstawowymi ogniwami działalności zawodowej pracownika są wiedza, umiejętności i postawy.…