Przeobrażenia i wsparcie

J.S. Kardas (red.), Przeobrażenia i wsparcie procesów zarządzania ludźmi, Wyd. Studio Emka, Warszawa 2012, ss. 285. ISBN 978-83-62304—57-8.

Podstawowymi ogniwami działalności zawodowej pracownika są wiedza, umiejętności i postawy. Ogniwa te łączą informacja oraz sposoby samodzielnego jej zdobywania i wykorzystywania. Przyznać należy, że jesteśmy świadkami niezwykle gwałtownego przyrostu informacji, zmieniającej się rzeczywistości i problemów natury globalnej. W warunkach innowacyjnej gospodarki, ważne staje się nastawienie na jakość i tempo wprowadzenia zmian.

   Wydaje się, że współczesnym priorytetem w działaniu organizacji jest: odnawianie zasobów, podtrzymanie energii pracowników, kreowanie i wykorzystywanie możliwości rozwoju oraz systemowe wsparcie procesów zarządzania organizacją.

Spis treści

Wstęp 9

CZĘŚĆ 1.  WIEDZA W ZARZĄDZANIU 11

Rozdział I.  Zarządzanie wiedzą w organizacji w warunkach społeczeństwa wiedzy – aspekty teoretyczne i praktyczne (Adam Skrzypek) 13

1. Wymóg uczenia się w warunkach społeczeństwa wiedzy 13

2. Wiedza jako zasób niematerialny w społeczeństwie wiedzy 17

3. Zarządzanie wiedzą w organizacji 19

4. Wybrane zagadnienia z zakresu strategii zarządzania wiedzą w świetle wyników badań  24

ROZDZIAŁ II.  Miejsce wiedzy w zarządzaniu organizacjami publicznymi (Elżbieta Skrzypek) 31

1. Organizacje publiczne 31

2. Nowe zarządzanie publiczne 32

3. Konieczność doskonalenia zarządzania organizacją w warunkach zmian i niepewności otoczenia  36

4. System zarządzania jakością w organizacji publicznej jako narzędzie doskonalenia zarządzania  37

5. Uwarunkowania zarządzania wiedzą w jednostkach sektora publicznego 41

ROZDZIAŁ III.  Kształcenie na miarę potrzeb – konfrontacja oczekiwań pracodawców i absolwentów szkół wyższych (Monika Łęska, Anna Jakubowicz) 48

1. Metodologia badań 51

2. Oczekiwania pracodawców wobec absolwentów wyższych szkół 51

3. Dopasowanie usługi edukacyjnej do wymagań rynku pracy w opinii absolwentów   53

ROZDZIAŁ IV.  Rewolucja czy ewolucja w programach kształcenia na studiach menedżerskich (Tadeusz Wawak) 58

1. Ewolucyjne, projakościowe zmiany w funkcjonowaniu uczelni w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego 60

2. Nowelizacja prawa dotyczącego szkolnictwa wyższego w 2011 roku 62

3. Fiasko ilościowych standardów kształcenia 66

4. Cele i przebieg zastąpienia standardów kształcenia Krajowymi Ramami Kwalifikacji 69

ROZDZIAŁ V.  Karta różnorodności narzędziem wdrażania polityki zarządzania różnorodnością w przedsiębiorstwie 73

(Magdalena Andrejczuk) 73

1. Zarządzanie różnorodnością – równowagą w społeczeństwie 73

2. Karta Różnorodności w Europie 76

3. Karta Różnorodności w Polsce jako wynik szerokich konsultacji społecznych  79

4. Dobre praktyki zarządzania różnorodnością w Polsce 83

ROZDZIAŁ VI.  Zarządzanie wiekiem w polskich przedsiębiorstwach. Korzyści i wyzwania (Magdalena Macutkiewicz) 86

1. Zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwie 87

CZĘŚĆ 2.  PRZEOBRAŻENIA PERSONELU  93

ROZDZIAŁ VII.  Zmiana struktury zatrudnienia we współczesnych organizacjach jako odpowiedź na przeobrażenia otoczenia ich funkcjonowania (Mariusz Cielemęcki) 95

1. Przeobrażenia otoczenia jako determinanta zmian funkcjonowania organizacji 96

2. Wyróżniki gospodarki opartej na wiedzy 99

3. Zasoby ludzkie jako kluczowy komponent współczesnych organizacji 101

4. Ewolucja struktury zatrudnienia 103

ROZDZIAŁ VIII.  Kompetencje zawodowe menedżerów personalnych w kontekście potrzeb współczesnych przedsiębiorstw (Joanna M. Moczydłowska) 108

1. Koncepcja kompetencji zawodowych 109

2. Strategiczna rola kompetentnego zarządzania zasobami ludzkimi 110

3. Profil kompetencji zawodowych menedżera zarządzającego ludźmi – przyczynek empiryczny  113

ROZDZIAŁ IX.  Profesjonalny urzędnik administracji publicznej (Bartłomiej Suchodolski) 120

1. Sumienność i odpowiedzialność 122

2. Uprzejmość, opanowanie i chęć służenia pomocą 123

3. Sprawność działania 126

4. Racjonalne dysponowanie środkami publicznymi 128

5. Samodoskonalenie 130

ROZDZIAŁ X.  Odpowiedzialny menedżer (Jarosław Kardas)  132

1. Atrybuty władzy i różnorodność interesów 132

2. Cechy odpowiedzialnego menedżera 134

3. Kompetencje i etyka 137

ROZDZIAŁ XI.  Mobbing jako przejaw patologii występującej w miejscu pracy (Joanna Mądra) 139

1. Pojęcie patologii w XXI wieku. 139

2. Zjawiska patologiczne w organizacji 144

3. Uwarunkowania mobbingu 150

4. Ocena zjawiska mobbingu w opinii pracowników województwa podlaskiego. Analiza badań ankietowych  156

CZĘŚĆ 3.  WSPARCIE PROCESÓW ZARZĄDZANIA  161

ROZDZIAŁ XII.  Konkurencja i konkurencyjność w procesie rozwoju organizacji. Spojrzenie holistyczne (Michał Adam Leśniewski, Jan Berny) 163

1. Konkurencja – pojęcie i kryteria 163

2. Konkurencyjność jako klucz do sukcesu – istota i rodzaje konkurencyjności 166

3. Rozwój przedsiębiorczości 168

4. Czynniki wpływające na konkurencyjność przedsiębiorstw 169

ROZDZIAŁ XIII.  Informatyczne wsparcie procesów zarządzania talentami (Bogusz Mikula, Tomasz Stefaniuk) 171

1. Talent jako przedmiot i podmiot zarządzania. 172

2. Istota, funkcje i zadania zarządzania talentami 175

3. Informatyzacja procesu zarządzania talentami jako wymóg współczesności 179

4. Systemy kadrowo-płacowe – podstawa informatyzacji zarządzania talentami 179

5. Systemy klasy HCM, czyli kompleksowe zarządzanie talentami 180

6. Internet – narzędzie wspomagające nie tylko rekrutację talentów 184

ROZDZIAŁ XIV.  Identyfikacja relacji między talentami a employer brandingiem w opinii polskich pracodawców (Anna Dewalska-Opitek, Joanna Strzelczyk-Łucka, Agnieszka Gierczycka-Bednarek) 187

1. Zarządzanie talentami 188

2. Istota employer brandingu i jego znaczenie dla współczesnego przedsiębiorstwa  192

3. Empiryczna weryfikacja relacji między zarządzaniem talentami a employer brandingiem w świetle badań bezpośrednich 197

ROZDZIAŁ XV.  Kultura organizacyjna – przedstawienie koncepcji (Bogdan Nogalski, Artur Dunal) 207

1. Pojęcie oraz perspektywy badawcze kultury organizacyjnej 208

2. Kultura jako zmienna niezależna 208

3. Kultura, jako zmienna zależna 211

4. Kultura jako metafora rdzenna 212

5. Definicja pojęcia kultury organizacyjnej 213

Funkcje kultury organizacyjnej 218

ROZDZIAŁ XVI.  Budowanie relacji z interesariuszami (Paulina Marcinkiewicz) 221

1. Wyjaśnienie pojęć 221

2. Charakterystyka wybranych grup interesariuszy. 222

3. Istota budowanych relacji 224

4. Na czym oprzeć budowanie relacji? 227

5. Zastosowanie CSR w Polsce 234

ROZDZIAŁ XVII.  Budowa relacji z pracownikami poprzez właściwe zarządzanie zasobami ludzkimi. Standard „Zatrudnienie Fair Play” (Mieczysław Bąk, Paulina Bednarz, Anna Szcześniak) 240

1. Społecznie odpowiedzialne zarządzanie zasobami ludzkimi 241

2. Postawy, czyli budowanie zaangażowania 242

3. Wiedza, czyli dbanie o rozwój zasobów ludzkich 244

4. Umiejętności, czyli zarządzanie partycypacyjne 245

5. Doświadczenie, czyli organizacja ucząca się 247

6. Standard „Zatrudnienie Fair Play” 249

ROZDZIAŁ XVIII.  Szkolenia turystyczne w hipermedialnym środowisku na przykładzie portalu krakow.pl (Anna Batko, Jan Berny) 253

1. Wytwórcy usług szkoleniowych w turystyce 253

2. Promocja szkoleń turystycznych na stronach www 254

3. Potencjał szkoleń turystycznych w Krakowie 256

4. Analiza promocji na stronach www.krakow.pl 259

6. Konkurencyjność usługodawców szkoleń 261

Bibliografia 265

Spis tabel 283

Spis rysunków 284

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *