Dobre praktyki zarządzania zasobami ludzkimi. Analiza i planowanie

J.S. Kardas, Dobre praktyki zarządzania zasobami ludzkimi. Analiza i planowanie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Siedlce 2019, ss. 150, ISBN 978-83-7051-950-6.

Głównym motywem systemowych analiz zasobów ludzkich i planowania w przedsiębiorstwie jest maksymalizacja wykorzystania potencjału pracy. Nowoczesne przedsiębiorstwa (z racjonalnie rozbudowaną strukturą organizacyjną, dobrze sprofilowanymi stanowiskami pracy i wysoką kulturą organizacyjną) kompleksowo przeprowadzają ocenę racjonalności wykorzystania kwalifikacji swoich pracowników. Dokonują analiz potencjału pracy (indeksy ilościowe i jakościowe) i planują dalsze kroki w zarządzaniu zasobami ludzkimi.

   Mając powyższe stwierdzenia na względzie, w książce przedstawiono dobre praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w zakresie analizy i planowania. Uznano, że działania te są pierwotnymi i stanowią podstawę do każdego działania kadrowego.

   Wybrane spośród wielu i opisane w książce dobre praktyki zarządzania (przykłady działań) nie można uznać, jako uniwersalne ze względu na różnorodność przedsiębiorstw, funkcjonujących w nich kultur organizacyjnych, stylów i praktyk zarządzania, technologii oraz procesów organizacji pracy. W jednym przedsiębiorstwie dana praktyka (wzorzec działania) może się w stu procentach sprawdzić i dawać natychmiastowe efekty, natomiast w innym nie koniecznie, wręcz przeciwnie może utrudniać procesy zarządzania. W książce ważne było zestawienie i uwypuklenie różnych podejść do prowadzenia analizy, planowania i ich dokumentowania. Taka komparacja podejść poparta wynikami badań empirycznych była zamierzona, pokazała jak różnie (a nieraz bardzo podobnie) można odbierać i opisywać problemy zarządzania zasobami ludzkimi, opracować i wykorzystać narzędzia w tym zakresie.

   Książka podzielona została na trzy rozdziały. Pierwszy rozdział został poświęcony analizie potencjału kadrowego przedsiębiorstwa. Drugi, opisowi stanowiska pracy, kosztom pracy i systemom wynagrodzeń. Natomiast trzeci, ostatni rozdział, przedstawia wzory różnych planów, począwszy od planów zatrudnienia, szkolenia kadr, rozwoju, motywowania, a skończywszy na planie następstw. Treści zilustrowano dodatkowo wynikami badań empirycznych, ukazujących praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach.

   Książka jest adresowana w pierwszej kolejności do studentów, zawiera, bowiem jedne z głównych podstaw zarządzania zasobami ludzkimi, jakimi są analiza i planowanie. Całościowe ujęcie niniejszej problematyki sprawia, że może ona także zainteresować inne osoby, kierowników, specjalistów ds. kadrowych, które chcą uaktualnić swoją wiedzę w tym zakresie, skorzystać ze wzorów narzędzi i opisanych praktyk zarządzania.

Abstract 
   The main motive of systemic analysis and planning of company human resources is to maximize workforce potential. With a reasonably extensive organizational structure, well-designed workplace, and good organizational culture, a modern enterprise carries out a comprehensive assessment of the effective use of the employees’ qualifications; workforce potential is analysed using quantitative and qualitative indices to plan further steps in human resources management.

   Taking the above into account, the book presents good human resources management practices in the field of analysis and planning. These are considered to be key activities of any human resources department and are the basis for its actions.

   Good management practices selected out of many and described in the book (with examples of good practices) cannot be regarded as universal because of a wide diversity of business enterprises, with their different organisational cultures, management styles and practices, technology, and processes of work organisation. In one company the plan of action (master plan) works well and provides immediate results, while in another it might not be successful, impeding management processes instead. The book focuses on identifying and enumerating different approaches to analysis, planning, and their documentation. Such a comparative approach supported by the results of empirical research is intended to show that problems of human resources management can be identified, described, and solved in many different (and sometimes similar) ways. At the same time the publication presents some tools to be used in this regard.

   The book is divided into three chapters. The first one is devoted to the analysis of company personnel potential. The second deals with workplaces, the costs of work, and with remuneration systems. The third and last chapter presents a sample of different plans, ranging from those dealing with employment, training, development, and motivation to planning reserve staff. In addition, the content is illustrated with empirical research results, showing best practices of human resources management in companies. 

   The book is addressed in the first place to students as it includes some of the main foundations of human resources management, such as analysis and planning. Comprehensive coverage of this issue can make it useful for other professionals like managers, specialists, or any company employees who wish to upgrade their knowledge in this area, using a sample of tools and management practices presented in this publication.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *