Funkcja motywowania

J.S. Kardas, E. Bombiak (red.), Funkcja motywowania w zarządzaniu współczesnymi organizacjami, Wydawnictwo UP-H, Siedlce 2014, ISBN 978-83-7051-736-6.

Pod względem etymologicznym motywacja jest powiązana z energią, pobudzeniem do działania, jest procesem, który aktywizuje ludzi i sprawia, że pragną zaspokajać swoje potrzeby poprzez osiąganie indywidualnych celów. Mając na względzie badania autorów niniejszej pracy, przede wszystkim pracodawców interesuje motywacja, która wpływa na poprawę efektów pracy, czyli wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania zachowań ludzi w procesach pracy. Z tego punktu widzenia, podstawowe znaczenie w zarządzaniu współczesnymi organizacjami mają dwa ujęcia motywacji do pracy. Pierwsze, to ujęcie atrybutowe, określające motywację, jako wewnętrzną siłę i stan regulujący zachowania ludzi w środowisku pracy, tj. uruchamiający, ukierunkowujący i podtrzymujący ich zachowania zmierzające do osiągnięcia celów zawodowych. Drugie, to ujęcie czynnościowe, często nazywane motywacją zewnętrzną. Określane, jako motywowanie, czyli świadome i celowe oddziaływanie na zachowania ludzi w procesach pracy.

   W związku z powyższym celem monografii jest wskazanie funkcji motywowania w zarządzaniu współczesnymi organizacjami, głównie w procesie kształtowania sprawności organizacji. Należy uznać, że na zmiany sposobów motywowania maja wpływ zmiany na rynku pracy, m.in.: systemowe, strukturalne, programowe. Obecnie gospodarka przemysłowa wypierana jest przez gospodarkę opartą na wiedzy. Zachodzące w niej przekształcenia ekonomiczne, technologiczne i społeczne modyfikują charakter wykonywanej pracy a w konsekwencji oczekiwania motywacyjne współczesnych pracowników. W tym miejscu warto postawić kilka tez, mianowicie:

  • Współczesna gospodarka jest zależna od informacji i wiedzy;
  • Motywowanie uzależnione jest od kompetencji pracodawcy i pracobiorcy;
  • Funkcję motywującą pracowników pełnią odpowiednie warunki pracy;
  • Sprawność i spójność systemu motywacyjnego wynika z jakości kultury organizacyjnej;
  • Klimat organizacyjny tworzy środowisko działań pracodawców i pracobiorców, a także przyjęte wartości i normy rzutujące na relacje międzyludzkie oraz stopień zaangażowania w pracy jednostek na poszczególnych stanowiskach;
  • W sprzyjającym klimacie uwidaczniają się wszystkie rodzaje więzi organizacyjnych;
  • W zarządzaniu współczesnymi organizacjami już funkcjonują nowe koncepcje kierowania karierą, w tym koncepcje „kariery bez granic” czy „kariery zmiennej”, które polegają na ponoszeniu odpowiedzialności pracownika za kierowanie własnym rozwojem zawodowym i automotywacji w tym zakresie.


Spis treści

Wstęp

CZĘŚĆ 1.  WYZWANIA WSPÓŁCZESNEGO MOTYWOWANIA

Rozdział I.  Rola motywowania pracowników w procesie kształtowania sprawności organizacji (Edyta Bombiak)

1. Wprowadzenie.

2. Motywacja jako komponent kapitału ludzkiego.

3. Motywacja a sprawność  organizacyjna i indywidualna.

4. Motywowanie a sprawność w obszarze finansowym.

5. Wyzwania dla nowoczesnego motywowania.

6. Wnioski.

ROZDZIAŁ II.  Motywowanie pokolenia X i Y jako wyzwanie dla współczesnych menedżerów (Anna Pstrągowska)

1. Wprowadzenie.

2. Charakterystyka pokolenia X i Y.

3. Pokolenie X i Y w pracy.

4. Motywowanie podwładnych pokolenia X i Y.

5. Oczekiwania wobec pracodawców.

6. Zarządzanie pokoleniem Y jako wyzwanie współczesnych organizacji.

7. Motywowanie pokolenia X i Y w świetle  badań empirycznych.

8. Wnioski.

ROZDZIAŁ III.  Płeć jako determinant skuteczności motywowania, czyli różnice w motywowaniu kobiet i mężczyzn (Joanna Sajko-Stańczyk)

1. Wprowadzenie.

2. Różnice w budowie mózgu kobiet i mężczyzn.

3. Motywowanie kobiet i mężczyzn w miejscu pracy.

4. Wnioski.

ROZDZIAŁ IV.  Funkcja motywacyjna kompetencji społecznych (Elżbieta Kwiatkowska, Michał Kwiatkowski)

1. Wprowadzenie.

2. Istota kompetencji społecznych.

3. Znaczenie kompetencji społecznych w motywowaniu.

4. Kompetencje społeczne a sukces zawodowy.

5. Wnioski.

ROZDZIAŁ V.  Rola systemu motywacyjnego w kształtowaniu kultury organizacyjnej (Barbara Kanecka)

1. Wprowadzenie.

2. Czym jest zjawisko kultury organizacyjnej?

3. Rola kultury organizacyjnej.

4. Zmiana kultury organizacyjnej i sposoby jej dokonywania.

5. System motywacyjny a kształtowanie kultury organizacyjnej.

6. Wnioski.

ROZDZIAŁ VI.  Motywowanie pracowników w procesie zarządzania bezpieczeństwem ekologicznym w przedsiębiorstwie – aspekt teoretyczny (Henryk Wyrębek)

1. Wprowadzenie.

2.Uwarunkowania zarządzania bezpieczeństwem ekologicznym.

3. Motywacja pracowników w procesie zarządzania bezpieczeństwem ekologicznym.

4.Uwarunkowania zarządzania bezpieczeństwem ekologicznym.

3. Wnioski.

CZĘŚĆ 2. MOTYWOWANIE RÓŻNYCH GRUP INTERESARIUSZY ORGANIZACJI

ROZDZIAŁ VII.  Sposoby motywowania kadry naukowo-dydaktycznej szkół wyższych  (Marzena Wójcik-Augustyniak)

1. Wprowadzenie.

2. Narzędzia motywacji jako skladowa systemu motywacyjnego.

3. Ogólna charakterystyka narzędzi motywacji stosowanych w szkołach wyższych w Polsce.

4. Propozycje narzędzi motywowania pracowników naukowo-dydaktycznych publicznych szkół wyższych.

5. Wnioski.

ROZDZIAŁ VIII.   System motywacyjny w praktyce na przykładzie Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego  w Warszawie (Marek Niewęgłowski)

1. Wprowadzenie.

2. Działalność Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie.

3. Motywowanie w praktyce MODR.

3. Wnioski.

ROZDZIAŁ IX.  Ocena okresowa urzędników administracji samorządowej jako narzędzie motywacyjne (Bartłomiej Suchodolski)

1. Wprowadzenie.

2. Ocena okresowa urzędników administracji samorządowej.

3. Ocena okresowa pracowników Urzędu Miasta Lublin.

4. Zastosowanie oceny pracowników metodą 360 stopni.

5. Wnioski.

ROZDZIAŁ X.  Motywacja w zespole zarządzajacym projektem (Marek Szajczyk)

1. Wprowadzenie.

2. Pojęcie motywacji i motywowania.

3. Modele i rodzaje motywacji.

4. Teorie motywacji.

5. Specyfika pracy zespołowej.

6. Motywacja a struktury zespołów projektowych.

7. Pozyskiwanie personelu projektu.

8. Kształtowanie zespołu.

9. Wnioski.

ROZDZIAŁ XI.  Skuteczne motywowanie dostawcy do optymalizacji warunków współpracy (Artur Malinowski)

1. Wprowadzenie.

2. Pojęcie dostawcy.

3. Optymalizacja warunków współpracy – założenia podstawowe.

4. Klasyczny i współczesny model zakupów.

5. Optymalizacja działań wewnątrz organizacji – kolejne kroki.

6. Optymalizacja działań zewnętrznych.

7. Partnerstwo strategiczne.

8. Wnioski.

Bibliografia

Spis tabel

Spis rysunków

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *