Zarządzanie kapitałem

J.S. Kardas (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim w warunkach niestabilności otoczenia, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2014, ISBN 978-83-64437-18-2.

Niestabilność otoczenia wymusza na organizacji nieustanne reagowanie na jego zmiany. Zarządzanie kapitałem ludzkim staje się więc procesem bardziej skomplikowanym, chociażby ze względu na trudności w przewidywaniu rozwoju sytuacji, czy to w otoczeniu zewnętrznym, czy też wewnętrznym. Poza tym, ciągłe dopasowywanie kompetencji pracowników do ewoluujących stanowisk pracy i wzrastający problem utrzymania tych najlepszych w organizacji stwarza kolejne utrudnienia w zarządzaniu. W tej sytuacji funkcjonowanie współczesnych organizacji wymaga stałej aktywności w zakresie permanentnego monitorowania tych przeobrażeń, szukania sposobów aktywnego odpowiadania na nie oraz tworzenia nowych metod i narzędzi dających przewagę nad konkurencją.

       Ostatnich kilkanaście lat przyniosło w sferze zarządzania kapitałem ludzkim wiele zmian. Spośród wielu, należy wymienić przewartościowanie podejścia do gospodarowania zasobami ludzkimi. Kapitał niematerialny nabrał znaczenia również w kontekście finansowym. O ile w tak zwanej erze industrialnej organizacje intensyfikowały swoje wysiłki na rzecz pozyskiwania kapitału materialnego czy ograniczania kosztów działalności, współcześnie fundamentalnego znaczenia nabiera konkurowanie oparte na zasobach niematerialnych. Do grupy najważniejszych z nich bez wątpienia można zaliczyć ludzi – ich wiedzę, umiejętności i postawy.
Spis treści

Wstęp

CZĘŚĆ 1.  Gospodarka oparta na wiedzy jako kontekst zarządzania kapitałem ludzkim organizacji

ROZDZIAŁ I.  Globalizacja a zarządzanie firmą (Halina Sobocka – Szczapa)

1. Zarządzanie firmą w procesach globalizacji

2. Korzyści i zagrożenia wynikające z globalizacji a zarządzanie

3. Współczesne metody i koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem

ROZDZIAŁ II.  Zarządzanie w ujęciu całościowym na przykładzie metodyki know-why (Anna Piekarczyk)

1. Istota zarządzania w ujęciu całościowym

2. Metodyka know-why jako przykład udoskonalonego podejścia systemowego  47

3. Sprzężenia zwrotne w systemie

ROZDZIAŁ III.  Wpływ mega trendów na zarządzanie kapitałem ludzkim w szkołach wyższych (Marzena Wójcik-Augustyniak)

1. Mega trendy kształtujące przyszłość

2. Proces globalizacji i postęp technologiczny

3. Zmiany demograficzne oraz trendy społeczne

4. Dobrobyt oraz przyspieszenie

ROZDZIAŁ IV.  Zarządzanie partnerskie w kryzysie (Krystyna Kubik)

1. Organizacja w kryzysie

2. Zarządzanie organizacją w kryzysie

3. Zarządzanie partnerskie

CZĘŚĆ 2.  KSZTAŁTOWANIE KAPITAŁU LUDZKIEGO W KONTEKŚCIE ZMIAN NA RYNKU PRACY

ROZDZIAŁ V.  Ewolucja zatrudnienia w społeczeństwie sieci  (Barbara Olbrych)

1. Paradygmat technologii informacyjnej

2. Globalna siła robocza – fakt czy fikcja?

3. Skutki technologii informacyjnych dla zatrudnienia

4. Efektywność usług rynku pracy w Polsce

ROZDZIAŁ VI.  Perspektywy rozwoju samozatrudnienia kobiet w Polsce (Sandra Misiak)

1. Samozatrudnienie i jego uwarunkowania

2. Samozatrudnienie kobiet – opinie dotyczące perspektyw rozwoju

ROZDZIAŁ VII.  Problemy stabilności, efektywności i  bezpieczeństwa na rynku pracy (Żanna Pleskacz, Józef Wróbel)

1. Istota  i zakres segmentowania rynku pracy

2. Koncepcje segmentacji rynku pracy

3. Bezpieczeństwo i stabilność na rynku pracy

ROZDZIAŁ VIII.  Stabilność zatrudnienia a uprawnienia rodzicielskie – instytucje ochrony trwałości stosunku pracy w polskim prawie pracy (Katarzyna Janaczek)

1. Podstawowy i dodatkowy urlop macierzyński oraz urlop rodzicielski – wybrane problemy

2. Zakaz rozwiązywania umowy o pracę w okresie korzystania z urlopów związanych z rodzicielstwem

ROZDZIAŁ IX.  Stabilność postaw kapitału ludzkiego  a gospodarka turystyczno-wiejska Pomorze 2014 (Janusz Feczko)

1. Cel i metody badań

2. Postawy kapitału ludzkiego a globalizacja: Pomorze Zachodnie 2014

3. Postawy kapitału ludzkiego a gospodarka turystyczna wiejska Pomorze Zachodnie 2014

ROZDZIAŁ X.  Profil kompetencyjny i personal branding jako determinanty kształtowania bezpieczeństwa człowieka na rynku pracy (Anna Dewalska–Opitek, Joanna Strzelczyk–Łucka)

1. Rynek pracy

2. Profil kompetencyjny

3. Personal branding

4. Praktyczna weryfikacja czynników zwiększających bezpieczeństwo pracownika na rynku pracy – wyniki badań bezpośrednich

ROZDZIAŁ XI.  Employer branding jako narzędzie kreowania i utrwalania wizerunku przedsiębiorcy na rynku (Mariusz Cielemęcki)

1. Istota employer branding i determinanty rozwoju koncepcji

2. Generacje pracowników – adresaci działań employer brandingu

3. Wybrane narzędzia wewnętrznego i zewnętrznego employer brandingu

ROZDZIAŁ XII.  Bezrobocie jako problem niewykorzystania kapitału ludzkiego (Bartłomiej Suchodolski, Agnieszka Kołodziejczyk)

1. Typy bezrobocia – rynek pracownika vs. rynek pracodawcy

2. Bezrobocie w Polsce i na świecie

3. Istota kapitału ludzkiego

4. Inwestowanie w rozwój kapitału ludzkiego

CZĘŚĆ 3.  WIEDZA JAKO DETERMINANTA MODELOWANIA WPSÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI

ROZDZIAŁ XIII.  Wpływ wiedzy i innowacyjności na sukces organizacji w warunkach GOW – kierunki usprawnień (Elżbieta Skrzypek)

1. Uwarunkowania i konsekwencje GOW

2. Innowacja i wiedza jako czynniki sukcesu organizacji – kierunki zmian

3. Przesłanki wzrostu znaczenia wiedzy  w organizacji w warunkach  GOW

4. Zarządzanie wiedzą jako płaszczyzna integracji zarządzania w warunkach GOW

ROZDZIAŁ XIV  Organizacja ucząca się i organizacja ucząca jako modele organizacji opartych na wiedzy (Adam Skrzypek)

1. Organizacja ucząca się

2. Organizacja ucząca

3. Organizacja ucząca się w świetle wyników badań

ROZDZIAŁ XV.  Koncepcja organizacji uczącej się w stabilnym zarządzaniu organizacjami hierarchicznymi (Henryk Wyrębek)

1. Organizacja ucząca się

2. Budowa i organizowanie struktury organizacji uczącej się

3. Stabilne zarządzanie organizacją uczącą się o strukturze hierarchicznej

ROZDZIAŁ XVI.  E-learning jako metoda doskonalenia organizacji (Leszek Kozioł, Anna Wojtowicz)

1. Organizacyjne uczenie się od koncepcji do metody

2. Metody uczenia się organizacyjnego w praktyce

3.Uwagi i wnioski z badań

ROZDZIAŁ XVII.  Alianse wiedzy małych i średnich przedsiębiorstw regionu Małopolski (Anna Mikos, Radosław Pyrek)

1. Alianse wiedzy

2. Efekty aliansów wiedzy na podstawie badań

3. Rekomendacje

CZĘŚĆ 4.  MOŻLIWOŚCI I OGRANICZENIA ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO WE WSPÓŁCZESNYCH ORGANIZACJACH

ROZDZIAŁ XVIII.  Bilansowanie kompetencji nauczycieli akademickich – rekomendacje dla procesu (Justyna M. Bugaj)

1. Zarządzanie kompetencjami nauczycieli akademickich

2. Bilansowanie kompetencji

3. Macierz i cykl bilansowania kompetencji

ROZDZIAŁ XIX  Kapitał intelektualny uczelni – istota i pomiar (Edyta Bombiak)

1. Szkoła  wyższa jako organizacja oparta na wiedzy

2. Kapitał intelektualny uczelni – istota i komponenty

3. Zarządzanie kapitałem intelektualnym uczelni

4. Koncepcje pomiaru kapitału intelektualnego uczelni

ROZDZIAŁ XX.  Kapitał intelektualny Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jako determinanta jego rozwoju (Agnieszka Kulig)

1. Metoda badawcza

2. Wyniki badań

3. Wnioski

ROZDZIAŁ XXI.  Dysfunkcje w zarządzaniu zasobami ludzkimi MSP w Polsce (Bogusz Mikuła)

1. Zarządzanie zasobami ludzkimi jako obszar dysfunkcji

2. Cele, założenia i metoda badawcza

3. Wyniki badania

4. Omówienie wyników badania

5. Wnioski wynikające z badań

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel

Spis rysunków

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *