Ekonomika rosyjska

Я.С. Кардас, Ежегодный анализ функционирования и развития персонала как элемент системы оценки деятельности организации, Научно-теоретический журнал Вестник БрГТУ Экономика 3(81) 2013, Брест 2013, с. 5-9. ISSN 1818-1112.

(Artykuł w języku rosyjskim)

      Organizacje, chcąc być konkurencyjne, muszą systematycznie dostosowywać swoją działalność do rosnących wymagań klientów oraz do standardów obowiązujących na rynku. Systemowo wdrażać innowacyjne rozwiązania i oceniać efekty pracy w organizacji. Efektywność jest powiązana z kompetencjami i predyspozycjami pracowników. W procesie tym, szczególne funkcje organizacyjne pełnią systemy oceny pracowników. Opinie wynikające z oceny służą poszerzeniu wiedzy kierowników o posiadanym potencjale pracowniczym, wynikach pracy, zaangażowaniu, jak również zidentyfikowaniu mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń w procesach pracy.   

       Ogólnie ujmując można określić zadania, jakie dla organizacji spełniają systemy oceny pracowników. Pierwsze zadanie, to ewaluacja – określenie poziomu pracy i przydatności pracownika na zajmowanym stanowisku. Drugie zadanie, to rozwój – określenie możliwości rozwoju zawodowego pracownika. Trzecie, to motywacja – określenie poziomu wpływu na pracownika zastosowanych w organizacji narzędzi motywacyjnych. Czwarte zadanie, to informacja – zapoznanie z opinią dotyczącą postrzegania pracownika przez kierownika i współpracowników oraz określenie perspektyw zawodowych. Ostatnie, piąte zadanie, to decyzja – opracowanie wariantów rozwiązań kadrowych (…).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *