Jarosław Kardas

Jarosław Kardas

Dobre praktyki zarządzania zasobami ludzkimi. Analiza i planowanie

J.S. Kardas, Dobre praktyki zarządzania zasobami ludzkimi. Analiza i planowanie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Siedlce 2019, ss. 150, ISBN 978-83-7051-950-6. Głównym motywem systemowych analiz zasobów ludzkich i planowania w przedsiębiorstwie jest maksymalizacja wykorzystania potencjału pracy. Nowoczesne przedsiębiorstwa (z racjonalnie…

Planowanie rozwoju pracowników w przedsiębiorstwie

J.S. Kardas, Planowanie rozwoju pracowników w przedsiębiorstwie, [w:] Od nauk wojskowych do nauk o bezpieczeństwie, pod red. M. Minkiny i J. Zielińskiego, Wydawnictwo UPH w Siedlcach, Siedlce 2016, s. 189-204, ISBN 978-83-64415-09-8. (…) W strategiach personalnych nowoczesnych organizacji zauważalny jest determinant…

Successful Management in Crunch Time

J.S. Kardas, A. Świrska (scientific editing), Successful Management in Crunch Time, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities Publishing House, Siedlce 2014, ss. 312. INBN 978-83-7051-752-6. As year by year the competitiveness of enterprises increases, those businesses must meet ever-growing customer…

Funkcja motywowania

J.S. Kardas, E. Bombiak (red.), Funkcja motywowania w zarządzaniu współczesnymi organizacjami, Wydawnictwo UP-H, Siedlce 2014, ISBN 978-83-7051-736-6. Pod względem etymologicznym motywacja jest powiązana z energią, pobudzeniem do działania, jest procesem, który aktywizuje ludzi i sprawia, że pragną zaspokajać swoje potrzeby poprzez…

Zarządzanie kapitałem

J.S. Kardas (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim w warunkach niestabilności otoczenia, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2014, ISBN 978-83-64437-18-2. Niestabilność otoczenia wymusza na organizacji nieustanne reagowanie na jego zmiany. Zarządzanie kapitałem ludzkim staje się więc procesem bardziej skomplikowanym, chociażby ze względu na trudności…

Ekonomika rosyjska

Я.С. Кардас, Ежегодный анализ функционирования и развития персонала как элемент системы оценки деятельности организации, Научно-теоретический журнал Вестник БрГТУ Экономика 3(81) 2013, Брест 2013, с. 5-9. ISSN 1818-1112. (Artykuł w języku rosyjskim)       Organizacje, chcąc być konkurencyjne, muszą systematycznie dostosowywać swoją działalność…

Ergo Work – w kierunku wyrównania szans na rynku pracy

J.S. Kardas, Ergo Work – w kierunku wyrównania szans na rynku pracy, [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego Nr 99, Seria Administracja i Zarządzanie (26) 2013, Wydawnictwo UP-H, Siedlce 2013, s. 13-19. PL ISSN 2082-5501. Zmiany ilościowe i strukturalne w zatrudnieniu pracowników niepełnosprawnych…

Business Development Opportunities

J.S. Kardas, J. Brodowska-Szewczuk (scientific editing), Business Development Opportunities, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities Publishing House, Siedlce 2013, ss. 222. Monographs No 146. ISSN 2083-4179. Organizational management is a complex process characterized by multiple fields of activity, complexity and…

Efficiency in Business

J.S. Kardas, Determinants of Employee Development and Career in a Company, [w:] Efficiency in Business, scientific editing J.S. Kardas, J. Brodowska-Szewczuk, Publishing House of Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, Siedlce 2012, s. 205-220. Monographs No 135. PL ISSN 2083-4179. Companies…