Jarosław Kardas

Jarosław Kardas

Uwarunkowania rozwoju kompetencji społecznych

J.S. Kardas, Uwarunkowania rozwoju kompetencji społecznych, [w:] Kształtowanie kompetencji społecznych żołnierzy, pod red. M. Kalińskiego, Polskie Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne S.A., Warszawa 2004, s. 106-109. ISBN 83-921734-0-6 Generalnie społeczeństwo charakteryzuje niewiara w to, by pojedynczy człowiek – nawet angażujący się w sprawy publiczne…

Zasoby osobowe w administracji – implikacje motywacyjno-edukacyjne

J.S. Kardas, Zasoby osobowe w administracji – implikacje motywacyjno-edukacyjne, [w:] Wychowanie patriotyczno-obronne. Tradycje i współczesność, pod red. R.Kalinowskiego, J. Kunikowskiego, L. Wyszczelskiego, Wydawnictwo AP, Siedlce 2004, s. 147-157. ISSN 0860-2719 Nietrudno zgodzić się z tezą, że ludzie są zainteresowani instytucją (organizacją),…

Instytucjonalizacja przygotowania obronnego kadr administracji

J.S. Kardas, K. Loranty, Instytucjonalizacja przygotowania obronnego kadr administracji, Warszawa 2003, Wydział Wydawniczy AON, ss. 126. ISBN 83-88062-49-2 Zwrócono uwagę na metodologiczne uwarunkowania badania procesu przygotowania urzędników administracji publicznej do wykonywania zadań obronnych. Zaproponowano, aby spojrzeć na ten problem tak jak…

Alternatywy działania liderów wojskowych

J.S. Kardas, Alternatywy działania liderów wojskowych , [w:] Lider wojskowy u progu XXI wieku, pod red. M. Kalińskiego, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2003, s. 87-91. ISBN 83-7151-569-3 Lider potrafi znaleźć ludzi posiadających potrzebną wiedzę, ponadto czerpie ją z dobranych przez siebie…

Rozwój kompetencji kierowniczych

J.S. Kardas, Motywacja w kształtowaniu kompetencji, [w:] Rozwój kompetencji kierowniczych, pod red. B.M. Szulca i T. Majewskiego, Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, Warszawa 2002, s. 22-30, ss. 182. BG AON syg. S Rozwój kadr kierowniczych dokonuje się poprzez nabywanie pożądanych kompetencji zawodowych, takich,…

Edukacja na rzecz bezpieczeństwa

J.S. Kardas, Edukacja na rzecz bezpieczeństwa, [w:] Obrona Cywilna (niemilitarna) w obronie narodowej III RP, pod red. W. Kitlera, Wydział Wydawniczy AON, Warszawa 2001, s. 186-199. ISBN 83-88062-37-9 Wydaje się, że obecnie o wartości i potrzebie zdobywania wiedzy o zagrożeniach i…