Budowanie relacji w zarządzaniu zasobami ludzkimi

J.S. Kardas, Budowanie relacji w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Studia Emka, Warszawa 2009, ISBN 978-83-60652-47-3.

Dobre relacje umożliwiają porozumienie i współpracę między podmiotami, są źródłem kreatywności, innowacyjności i przedsiębiorczości oraz szeroko pojmowanej aktywności. Kapitał relacyjny traktowany jest jako sieć relacji zewnętrznych i wewnętrznych przedsiębiorstwa. Jest to ważny element zasobów intelektualnych przedsiębiorstwa (…).
Praca wpisuje się w badaną, dyskutowaną i przedstawianą w różnych pracach problematykę kapitału intelektualnego, w tym w sposób szczególny problematykę kapitału relacyjnego.

Spis treści

Wprowadzenie

Rozdział I. Budowanie kapitału ludzkiego

1. Czynnik ludzki jako parametr strategiczny w budowaniu kapitału relacyjnego (Edyta Bombiak)

1.1.Strategiczne cechy kapitału ludzkiego

1.2.Współczesne wyzwania dla systemu motywowania

1.3.Efektywne wykorzystanie czynnika ludzkiego w gospodarce opartej na wiedzy

2.Instytucjonalizacja rynku rekrutacyjnego (Radosław Knap)

2.1.Agencje rekrutacyjne jako instytucje

2.2.Agencje zatrudnienia a agencje doradztwa personalnego

2.3.Rozwój rynku rekrutacyjnego – główne trendy i strategie

3.Rola zarządzania talentami w budowaniu relacji z pracownikami o wysokim potencjale rozwojowym (Mariusz Cielemęcki)

3.1.Zarządzanie talentami jako odpowiedź na wyzwania organizacji działającej w gospodarce opartej na wiedzy (GOW)

3.2.Budowanie relacji z wykorzystaniem koncepcji zarządzania talentami

3.3.Talent relationship management (TRM)

4.Walka o talenty a rola internetowych stron kariery w kształtowaniu wizerunku firmy jako pracodawcy (Radosław Knap)

4.1.Zjawisko „walki o talenty”, czyli problemy z zasobami ludzkimi

4.2.Rola zarządzania relacjami z pracownikami w promocji wizerunku firmy jako pracodawcy

4.3.Rola Internetu w relacjach z potencjalnymi pracownikami i promocji pracodawców

4.4.Budowa wizerunku firmy jako pracodawcy w Internecie

5.Sztuczna inteligencja w zarządzaniu wiedzą i doświadczeniem (Tadeusz Waściński, Anna Michalczyk)

5.1.Zarządzanie wiedzą i doświadczeniem

5.2.Sztuczna inteligencja narzędziem zarządzania wiedzą i doświadczeniem

5.3.Istota Case-Based Reasoning

5.4.Ocena przydatności metody Case-Based Reasoning w zarządzaniu wiedzą i doświadczeniem

6.System pracowniczych ocen okresowych jako „punkt komunikacyjny” pomiędzy pracownikiem a organizacją (Marta Czerwiec)

6.1.Motywacyjna funkcja oceny okresowej

6.2.Problematyczne oceny

6.3.Ewolucja w kierunku punktu komunikacyjnego

7.Kompetencje interpersonalne kadry kierowniczej jako element kształtowania kapitału relacyjnego w systemie społecznym organizacji (Monika Jasińska)

7.1.Znaczenie interpersonalnych kompetencji kadry kierowniczej dla funkcjonowania organizacji

7.2.System społeczny jako fundament budowania kapitału relacyjnego w organizacji

7.3.Metodologia badań własnych

7.4.Analiza wpływu kompetencji interpersonalnych kadry kierowniczej na kształtowanie kapitału relacyjnego w organizacji

Rozdział II. Budowanie kapitału relacyjnego

8.Relacje jako element kapitału ludzkiego (Bogusz Mikuła)

8.1.Relacje w organizacji

8.2.Istota i poziomy zarządzania kapitałem ludzkim organizacji

8.3.Wybrane problemy zarządzania kapitałem ludzkim z perspektywy kształtowania relacji

9.Budowanie relacji w zarządzaniu procesami (Roman Batko)

9.1.Zarządzanie procesowe

9.2.Budowanie relacji endogenicznych w zarządzaniu procesami

9.3.Budowanie relacji egzogenicznych w zarządzaniu procesami

10.Budowa relacji w procesie doskonalenia zawodowego (Krzysztof Tomaszycki)

10.1.Proces szkolenia pracowników

10.2.Rozwój pracownika – coaching i mentoring

10.3.Menedżer jako osoba decydująca o tworzonych relacjach w organizacji

11.Znaczenie systemu komunikacji w budowie relacji w zespole wirtualnym (Tomasz Stefaniuk)

11.1.Istota zespołów wirtualnych

11.2.Kształtowanie relacji jako podstawa efektywnej pracy zespołu wirtualnego

11.3.Rola systemu komunikacji w kształtowaniu relacji między członkami zespołu wirtualnego

12.Balanced Scorecard jako metoda niwelacji barier w relacjach wewnętrznych przedsiębiorstwa utrudniających skuteczną realizację strategii (Adrianna Lewandowska)

12.1.Implementacja strategii jako newralgiczny element procesu zarządzania strategicznego

12.2.Identyfikacja barier utrudniających skuteczne wdrażanie strategii

12.3.Niwelacja luki strategicznej przez zastosowanie koncepcji Balanced Scorecard

13.Poziom kapitału społecznego w relacjach pracownicy – kierownictwo (Paweł J. Dąbrowski)

13.1.Problem badawczy

13.2.Metoda badań

13.3.Wyniki badań

13.4.Dyskusja rezultatów

14.Bezpieczeństwo informacyjne w kontekście relacji organizacji (Sławomir Wawak)

14.1.Znaczenie bezpieczeństwa informacyjnego

14.2.Wybrane elementy systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji

14.3.Problemy wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji

Rozdział III. Wspieranie wzrostu wartości kapitału

15.Klient wewnętrzny w ramach funkcji personalnej (Magdalena M. Stuss)

15.1.Orientacja na klienta

15.2.Funkcja personalna a orientacja na klienta

15.3.Pojęcie klienta wewnętrznego

15.4.Badania własne

15.5.Proponowane działania usprawniające

16.Funkcja marketingowa a funkcja personalna – istota i relacje (Bożena Jasiak-Kaczmarek, Dariusz Sobotkiewicz)

16.1.Funkcja – rozważania terminologiczne

16.2.Funkcja marketingowa – ujęcie w literaturze przedmiotu

16.3.Funkcja personalna – ujęcie w literaturze przedmiotu

16.4.Relacje między funkcją marketingową a funkcją personalną – podsumowanie rozważań

17.Znaczenie marketingu personalnego w kapitale relacyjnym przedsiębiorstwa (Teresa Nowogródzka)

17.1.Istota kapitału relacyjnego

17.2.Istota relacji w marketingu personalnym

17.3.Zastosowanie kapitału relacyjnego w Coca – Cola HBC Polska

18.Inteligencja emocjonalna jako narzędzie wspierające wzrost wartości kapitału relacyjnego (Maryla Karczewska-Czapska)

18.1.Kapitał relacyjny, próba charakterystyki

18.2.EQ na usługach kapitału relacyjnego

18.3.Kompetencje prakseologiczne

18.4.Kompetencje psychologiczne

18.5.Kompetencje społeczne

19.Partnerstwo szkół wyższych i biznesu w doskonaleniu kompetencji menedżerskich (Joanna Moczydłowska)

19.1.Istota i cele kształcenia ustawicznego

19.2.Kompetencje menedżerskie

19.3.Kształcenie ustawiczne menedżerów w Polsce

19.4.Kształcenie ustawiczne menedżerów we Włoszech

20.Implementacja informatycznego systemu zarządzania ERP w małym przedsiębiorstwie usługowym warunkiem wzrostu konkurencyjności (Agnieszka Puto, Anna Zelga-Szmidla)

20.1.Krótka charakterystyka systemu zarządzania ERP

20.2.Przesłanki wdrożenia systemu zarządzania klasy ERP w badanym przedsiębiorstwie

20.3.Zakres zrealizowanego projektu wdrożenia systemu ERP

20.4.Efekty wdrożenia ERP

Podsumowanie

Bibliografia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *