Procedury zarządzania współczesnymi organizacjami. Kształtowanie zasobów osobowych organizacji

J.S. Kardas (red.), Procedury zarządzania współczesnymi organizacjami. Kształtowanie zasobów osobowych organizacji, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2006, ss. 250.
PL ISSN 0860-2719.

Książkę podzielono na trzy części. Pierwsza dotyczy uwarunkowań zarządzania potencjałem osobowym, w której ujęto mechanizmy kształtowania kompetencji, wielokulturowość, motywowanie, diagnozowanie potrzeb, rozwijanie umiejętności, organizowanie szkoleń i doboru kadr. Druga część, budowanie strategii organizacji, obejmuje procedury zarządzania strategicznego w MSP, strategiczne kompetencje menedżera i procedury założenia własnej firmy. Ostatnia, trzecia część, opisuje relacje w strukturze organizacyjnej, zachowania człowieka, patologie oraz procedury rozwiązywania problemów menedżera (…).

Spis treści 

Wstęp
Introduction


CZĘŚĆ I

UWARUNKOWANIA ZARZĄDZANIA POTENCJAŁEM OSOBOWYM

Rozdział 1.  Mechanizmy kształtowania kompetencji zasobów osobowych współczesnej organizacji (Jarosław S. Kardas)

1.1. Główne warunki podnoszenia kompetencji zasobów osobowych

1.2. Kontinuum zadaniowe jako cykl działania zorganizowanego

1.3. Prospekcja cech i umiejętności kierowniczych

1.4. Proaktywność i samodoskonalenie menedżerów współczesnej organizacji

Rozdział 2.  Motywowanie potencjału osobowego w teorii ekonomii (Renata Wojciechowska)

2.1.   Rekrutacja pracowników

2.2.   Motywacja a wydajność pracowników

2.3.   Motywacja a „obijanie się” w pracy

2.4.   Motywacja a odejścia pracowników z pracy

Rozdział 3.  Diagnoza potrzeb pracowników jako element procedury motywowania (Edyta Bombiak)

3.1.   Potrzeby jako źródło motywacji

3.2.   Identyfikacja problemów w procesie motywowania – wnioski z sondażu diagnostycznego

3.3.   Preferencje menedżerów

Rozdział 4.  Rozwijanie głównych umiejętności menedżerskich (Maryla Karczewska-Czapska)

4.1.   Znaczenie umiejętności interpersonalnych współczesnego menedżera

4.2.   Charakterystyka umiejętności konceptualnych w organizacji

4.3.   Wskazówki rozwojowe

Rozdział 5.  Procedury organizacji szkoleń pracowniczych w firmie (Robert Rudziński)

5.1.   Istota i cele szkoleń pracowniczych

5.2.   Etapy organizacji szkoleń

5.3.   Efektywność szkoleń

Rozdział 6.  Procedury rekrutacji i selekcji kadr w praktyce przedsiębiorstw regionu Siedlec (Ewa Multan)

6.1.   Niektóre uwarunkowania doboru kadr

6.2.   Procedura rekrutacyjna i selekcyjna

6.3.   Wyniki badań dotyczące doboru kadr w regionie Siedlec

6.4.   Wnioski i propozycje usprawnień

Rozdział 7.  Determinanty skutecznego zarządzania wielokulturowością (Krystyna Kubik)

7.1.   Kultura organizacyjna a zarządzania

7.2.   Wielokulturowość organizacji

7.3.   Wyznaczniki kultury pracy menedżera

7.4.   Etyczny wymiar wielokulturowości

7.5.   Uogólnienia i wnioski

CZĘŚĆ II

BUDOWANIE STRATEGII ORGANIZACJI

Rozdział 8.  Procedura zarządzania strategicznego w małych i średnich przedsiębiorstwach (Marzena Wójcik-Augustyniak)

8.1.   Modele procesu zarządzania strategicznego

8.2.   Formułowanie wizji, misji i celów strategicznych przedsiębiorstwa

8.3.   Analiza strategiczna

8.4.   Formułowanie strategii (decyzje strategiczne)

8.5.   Formułowanie strategii w małym i średnim przedsiębiorstwie (MSP) na podstawie badań

8.6.   Implementacja strategii i kontrola strategiczna (działanie)

Rozdział 9.  Zarządzanie strategiczne a kompetencje menedżera (Edyta Bombiak, Monika Chyłek, Ewa Multan)

9.1.   Wprowadzenie do analizy strategicznej

9.2.   Metody analizy makrootoczenia

9.3.   Metody analizy otoczenia konkurencyjnego

9.4.   Analiza potencjału wewnętrznego przedsiębiorstwa

9.5.   Kompleksowe metody analizy strategicznej

Rozdział 10. Własna firma przejawem przedsiębiorczości i strategicznego myślenia (Mariusz Cielemęcki)

10.1. Przedsiębiorczość składową strategicznego myślenia

10.2. Przedsiębiorczość efektem predyspozycji osobowościowych, czy nabytej wiedzy i umiejętności?

10.3. Podstawowa procedura założenia firmy w Polsce

10.4. Stan i rozwój polskiej przedsiębiorczości

CZĘŚĆ III
RELACJE W STRUKTURZE ORGANIZACYJNEJ

Rozdział 11. Zachowanie człowieka a patologia w organizacji (Renata Wojciechowska)

11.1. Źródła patologii w organizacji

11.2. Cechy charakteru i wzorce zachowań osób w organizacji

11.3. Wartościowanie pracy

11.4. Cechy demograficzne

Rozdział 12. Procedury rozwiązywania problemów menedżera we współczesnej organizacji (Monika Chyłek)

12.1. Rola menedżera w przeszłości i obecnie

12.2. Główne zadania menedżera – rozwiązywanie problemów

12.3. Współczesne role kierownika

12.4. Umiejętności współczesnego menadżera

Zakończenie

Bibliografia

Spis rysunków

Spis tabel

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *