Innowacje w zarządzaniu kapitałem ludzkim. Wybrane determinanty

J.S. Kardas (red.), Innowacje w zarządzaniu kapitałem ludzkim. Wybrane determinanty, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2007, ss. 297. PL ISSN 0860-2719.

Praca podzielona jest na cztery rozdziały. Pierwszy, wprowadza czytelnika do zarządzania kapitałem ludzkim w nowoczesnej organizacji, drugi, charakteryzuje zarządzanie wiedzą w środowisku konkurencyjnym. Kolejny, trzeci rozdział, przedstawia czynniki i metody wspierające zarządzanie kapitałem ludzkim, zaś ostatni, rozdział czwarty, udowadnia to, że przedsiębiorczość jest determinantą nowoczesnego zarządzania (…).


Spis treści
Wprowadzenie

Introduction

Введение

 1.             Wprowadzenie do zarządzania kapitałem ludzkim w nowoczesnej organizacji

1.1. Planowanie kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie opartym na wiedzy – Jarosław Stanisław Kardas

1.2. Kapitał intelektualny w przedsiębiorstwie czynnikiem poprawy jego przewagi konkurencyjnej – Jan Wołoszyn

1.3. Pracownik transgresyjny kreatorem innowacji w organizacji – Anna Wziątek-Staśko, Dagmara Lewicka

1.4. Partycypacja pracowników jako narzędzie zwiększenia innowacyjności przedsiębiorstw – Ewa Janiszewska-Poszwa

1.5. Innowacyjne ujęcie roli przywódcy, menedżera i przedsiębiorcy – Marcin Tomaszewski

2.             Zarządzanie wiedzą w środowisku konkurencyjnym

2.1. Strategiczne zarządzanie wiedzą w organizacji – Bogusz Mikuła

2.2. Wiedza i innowacje jako źródło przewagi konkurencyjnej – Anna Woźniak

2.3. Wiedza a kształtowanie zdolności konkurencyjnej agrobiznesu – Svitlana Shevelova

2.4. Zarządzanie kompetencjami menedżerskimi jako budżet wiedzy współczesnego przedsiębiorstwa – Wioletta Wereda

2.5. Możliwości finansowania inicjatyw z zarządzania wiedzą w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego (SPO) Kapitał Ludzki – Anna Skowronek-Mielczarek

2.6. Pomiar efektywności działań szkoleniowych – Marek Kunasz

2.7. Nowe tendencje w rozwoju narodowego szkolnictwa wyższego w warunkach współczesnego procesu globalizmu – Ludmiła Borisowna Parfionowa

3.             Czynniki i metody wspierające zarządzanie kapitałem ludzkim

3.1. Znaczenie kultury organizacyjnej dla budowania sukcesu firmy dzięki ciągłym innowacjom – Ryszard Wróblewski

3.2. Kultura organizacyjna wspierająca innowacyjność przedsiębiorstw – Barbara Kanecka

3.3. Motywowanie pracowników podstawą innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa – Edyta Bombiak

3.4. Trening twórczości metodą wspierającą działania innowacyjne w organizacji – Maryla Karczewska-Czapska

3.5. Konflikt jako następstwo zmian i innowacji w organizacji – Monika Jasińska

3.6. Pozytywny wpływ konfliktu na innowacyjność przedsiębiorstwa – Monika Chyłek

3.7. Wykorzystanie elastycznych form zatrudnienia w Polsce – Janina Potiopa

3.8. Zespoły pracujące w formie telepracy – nowe wyzwanie dla kadry kierowniczej – Tomasz Stefaniuk

4.             Przedsiębiorczość determinantą nowoczesnego zarządzania kapitałem ludzkim

4.1. Innowacja i przedsiębiorczość w organizacji – wyzwania dla zarządzania zasobami ludzkimi – Dagmara Lewicka, Anna Wziątek-Staśko

4.2. Determinanty rozwijania postaw przedsiębiorczych w organizacji – Agnieszka Żur

4.3. Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości akademickiej w Polsce – Izabela Czajkowska

4.4. Akademickie inkubatory przedsiębiorczości jako instrument kształtowania postaw przedsiębiorczych środowiska akademickiego w Polsce – Jacek Chądzyński, Adam Marciniak

4.5. Rola studenckich kół naukowych w kreowaniu postaw przedsiębiorczych wśród społeczności akademickiej – Tomasz Wojewodzic

4.6. Przedsiębiorczość studentów Wydziału Rolniczego Akademii Podlaskiej potencjałem rozwojowym obszarów wiejskich – Marek Niewęgłowski, Stanisław Szarek

Zakończenie

Conclusion

Заключение

Bibliografia

Spis rysunków

Spis tabel

Noty o autorach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *