Społeczny wymiar ZR organizacji

J.S. Kardas, M. Jasińska (red.), Społeczny wymiar zrównoważonego rozwoju organizacji, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2010, ss.361. ISBN 978-83-60652-82-4.

Zrównoważony rozwój organizacji jest procesem, w którym priorytetem staje się zaspakajanie potrzeb rozwojowych organizacji i doskonalenie jej teraźniejszości, nie pomniejszając możliwości zaspokojenia tych samych dążeń organizacji w przyszłości – przez następne pokolenia. Używając języka biznesu proces zrównoważonego rozwoju utożsamiany jest z innowacyjnością, postawami prorozwojowymi, kojarzonymi wyłącznie z sukcesem oraz umiejętnościami inwestowania w teraźniejszość i przyszłość organizacji – widzenia przyszłości organizacji w dużej perspektywie. Jedną z cech nowoczesnej organizacji jest właśnie zrównoważone działanie.
Problem zrównoważonego rozwoju posiada charakter interdyscyplinarny, w konsekwencji ma wiele wymiarów. W niniejszej książce odniesiono się do jednego z nich, wymiaru społecznego.Spis treści

Wprowadzenie

CZĘŚĆ I . POTENCJAŁ LUDZKI JAKO PODSTAWA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Rozdział 1. Znaczenie koncepcji zrównoważonego rozwoju (Adam Skrzypek)

1.1.   Istota zrównoważonego rozwoju

1.2.   Przedsiębiorstwa a zrównoważony rozwój

1.3.   Globalizacja a zrównoważony rozwój

Rozdział 2. Nowa rzeczywistość zasobów ludzkich organizacji (Bogusz Mikuła)

2.1.   Struktura zasobów ludzkich przedsiębiorstwa ery opartej na wiedzy

2.2.   Zarządzanie talentami jako instrument rozwoju kapitału ludzkiego

2.3.   Zmiana paradygmatu przywództwa

Rozdział 3. Kreatywność kadr jako implikacja zrównoważonego rozwoju organizacji (Monika Jasińska)

3.1.   Kształtowanie kreatywności pracowniczej jako podstawa rozwoju

3.2.   Metodologia badań

3.3.   Uwarunkowania kreatywności pracowniczej w świetle badań

Rozdział 4. Inteligencja emocjonalna pracowników i kadry sektora usług (Grażyna Broniewska)

4.1.   Społeczny wymiar emocji

4.2.   Inteligencja umysłu i inteligencja serca – dwie połówki całości

4.3.   Inteligencja emocjonalna i jej elementy składowe

4.4.   EQ w sferze usług

4.5.   Korzyści z kompetencji emocjonalnych

Rozdział 5. Nowe wymagania wobec współczesnych menedżerów (Bogusław Kaczmarek)

5.1.   Najważniejsze wymagania stawiane współczesnym menedżerom

5.2.   Nowe wyzwania wobec menedżerów

Rozdział 6. Mentoring jako metoda rozwoju kapitału intelektualnego organizacji (Jarosław S. Kardas)

6.1.   Role zawodowe i osobiste pełnione w organizacji

6.2.   Etapy procesu mentoring

6.3.   Rodzaje mentorów i ich rola w organizacji

Rozdział 7. Coaching w rozwoju ekokadr (Magdalena Mazur)

7.1.   Istota coachingu

7.2.   Ekologia w couchingu

7.3.   Coaching w organizacji

7.4.   Coaching a organizacja ucząca się

Rozdział 8. Strategie zatrudnienia w małych i średnich przedsiębiorstwach wobec zrównoważonego rozwoju regionu (Ewa Multan)

8.1.   Próba zdefiniowania strategii zatrudnienia przedsiębiorstw w kontekście zrównoważonego rozwoju

8.2.   Etyczny wymiar działalności przedsiębiorstw jako model gospodarowania dla „wspólnego dobra”

8.3.   Cechy wyróżniające strategię zatrudnienia podmiotów z sektora MSP na Mazowszu – konkluzje dla zrównoważonego rozwoju regionu

Rozdział 9. Skuteczność procesu selekcji w polityce kadrowej przedsiębiorstwa (Tadeusz Waściński)

9.1.   Istota i pojęcie selekcji personalnej

9.2.   Etapy i skuteczność selekcji

Rozdział 10. Wykorzystanie potencjału ludzkiego w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa (Edyta Bombiak)

10.1.   Rola motywowania w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa

10.2.   Motywowanie pracowników a równowaga finansowa przedsiębiorstwa w praktyce

Rozdział 11. Analiza systemu motywacyjnego w aspekcie realizacji założeń Programu Czystszej Produkcji (Stanisław Borkowski, Renata Stasiak-Betlejewska)

11.1.   Idea Czystszej Produkcji

11.2.   Charakterystyka systemu motywacyjnego obiektu badawczego

11.3.   Ocena poziomu satysfakcji pracowników

Rozdział 12. Rynek pracy w podregionie Ostrołęcko-Siedleckim w latach 2002 -2007 (Janina Potiopa, Bożena Piechowicz)

12.1.   Regiony w strukturze terytorialno–administracyjnej Polski

12.2.   Czynniki rozwoju regionów

12.3.   Problemy rynku pracy w podregionie ostrołęcko–siedleckim


CZĘŚĆ II. KSZTAŁTOWANIE WIEDZY W DĄŻENIU DO ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Rozdział 13. Edukacja przez Internet jako czynnik zrównoważonego rozwoju (Teresa Nowogródzka)

13.1.   Istota nauczania na odległość

13.2.   Rozwój nauczania na odległość

13.3.   Modele nauczania na odległość

13.4.   E-learning w szkolnictwie wyższym w Polsce

13.5.   Szkolenia przez Internet

13.6.   Korzyści i ograniczenia nauczania na odległość

13.7.   Bariery i perspektywy nauczania na odległość w Polsce

Rozdział 14. System komunikacji jako podstawa funkcjonowania i zrównoważonego rozwoju zespołu wirtualnego (Tomasz Stefaniuk)

14.1.   Istota systemu komunikacji w zespole wirtualnym

14.2.   System komunikacji – podstawą funkcjonowania zespołu wirtualnego oraz budowania relacji

14.3.   Rola systemu komunikacji w procesie zarządzania zespołem

14.4.   System komunikacji a zarządzanie wiedzą w zespole wirtualnym

Rozdział 15. Metodyka identyfikacji i analizy przepływów wiedzy w przedsiębiorstwie uzdrowiskowym (Kazimierz Perechuda, Elżbieta Nawrocka)

15.1.   Przesłanki wdrażania nowych koncepcji zarządzania w przedsiębiorstwach uzdrowiskowych

15.2.   Struktura identyfikacji narzędzi i mechanizmów transferu wiedzy w uzdrowisku

15.3.   Pozyskiwanie wiedzy o klientach uzdrowiska

Rozdział 16. Wykorzystanie wiedzy w organizacjach non-profit (Miroslav Spanik)

16.1.   Od informacji do „wiedzy użytkowej”

16.2.   Rola pracownika wiedzy w organizacji non-profit

16.3.   Cechy charakterystyczne zarządzania pracownikami wiedzy

Rozdział 17. Wybrane zagadnienia z zakresu programu podnoszenia świadomości pracowników dotyczącego zasad bezpieczeństwa informacji (Jakub Syta, Stanisław Tkaczyk)

17.1.   Świadomość pracowników jako podstawa wiedzy

17.2.   Podnoszenie świadomości pracowników

17.3.   Najlepsze praktyki w zakresie kształtowania świadomości pracowniczej

Rozdział 18. E-administracja jako warunek zrównoważonego rozwoju (Janusz Sasak)

18.1.   Koncepcja zrównoważonego rozwoju

18.2.   E-administracja jako narzędzie zarządzania

Rozdział 19. Segmentacja produktów turystycznych regionu jako metoda budowania kapitału relacji na przykładzie subregionu EGO (Marcin Chrząścik)

19.1.   Kapitał relacyjny jako element kapitału intelektualnego regionu

19.2.   Walory turystyczne subregionu EGO

19.3.   Audyt turystyczny. Segmentacja produktów turystycznych


CZĘŚĆ III. SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ JAKO CZYNNIK KSZTAŁTUJĄCY ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Rozdział 20. CSR jako katalizator działań na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz tworzenia kapitału intelektualnego organizacji (Grażyna O’Sullivan)

20.1.   Normy i wartości w środowisku biznesu

20.2.   CSR jako koncepcja praktyczna w ramach etyki biznesu

20.3.   Kapitał intelektualny organizacji CSR

20.4.   Rola biznesu w zrównoważonym rozwoju

Rozdział 21. Czynniki motywujące przedsiębiorców do działalności społecznie odpowiedzialnej wobec środowiska naturalnego (Anna Żelazna-Blicharz)

21.1.   Wdrażanie zasad koncepcji społecznej odpowiedzialności jako sposób na przyczynianie się do zrównoważonego rozwoju

21.2.   Modele społecznej odpowiedzialności

21.3.   Ekonomiczne i pozafinansowe motywatory odpowiedzialnego postępowania

21.4.   Utrudnienia w dążeniu do proekologicznej postawy przedsiębiorców

Rozdział 22. Świadomość ekologiczna menedżerów a rzeczywiste działania proekologiczne w przedsiębiorstwach Lubelszczyzny (Agnieszka Leszczyńska)

22.1.   Struktura świadomości ekologicznej

22.2.   Kształtowanie świadomości ekologicznej

22.3.   Świadomość ekologiczna a inne czynniki determinujące proekologiczne działania w przedsiębiorstwie

22.4.   Działania proekologiczne realizowane w województwie Lubelskim w świetle danych statystycznych

22.5.   Metoda badań

22.6.   Wyniki badań

Rozdział 23. Społeczna odpowiedzialność pracodawcy za zdehumanizowane warunki pracy (Weronika Rusek)

23.1.   Społeczny kontekst dehumanizacji pracy

23.2.   Definicja pojęcia dehumanizacji w odniesieniu do call center

23.3.   Czynniki dehumanizacji pracy

Rozdział 24. Budowanie zaufania jako proces (Roman Batko)

24.1.   Czym jest zaufanie?

24.2.   Wymagania międzynarodowych standardów w zakresie zarządzania jako sposób na systemowe budowanie zaufania

Rozdział 25. Społeczna odpowiedzialność biznesu w organizacji non-profit (Pavol Budaj)

25.1.   Społeczna odpowiedzialność biznesu (SOB)

25.2.   Zasady i cechy biznesu społecznie odpowiedzialnego

25.3.   Zintegrowany System Zarządzania (IMS)

25.4.   Filantropia korporacyjna-część społecznej odpowiedzialności biznesu

25.5.   Filantropia korporacyjna i organizacje non-profit

Rozdział 26. Postępowanie etyczne a zysk dla biznesu (Dalibor Choma)

26.1.   Etyka i menedżer

26.2.   Etyka a organizacje

26.3.   Co mówią o CSR słowaccy przedsiębiorcy?

Zakończenie

Bibliografia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *